بیا سنگ ریزه شویم

در ان لحظه هایی که هیچ  به فکر کسی نیستی 

برو تا ته اینه  بپرس از خودت کیستی                    

خودت را ببردور دور    در ان روز های نخست  همان جا که با اب وخاک  گل ادمی شددرست                          

بیا سنگ ریزه شویم    تنفس کنیم اب را  بدوشیم از اسمان   شبی شیر مهتاب را                           

چه خوب است در کوچه ها  به هم نان تعارف کنیم  سوار محبت شویم  وبا هم تصادف کنیم                           

وطرحی بریزیم که  شود کوچه ها رود حس  نپرسد کسی از شما  فقط ساعت وادرس...!؟

/ 1 نظر / 17 بازدید
dark man

سلام سلامی از قلب شکسته از قلبی دور افتاده همچون کبوتری سبکبال که دراسمان عشق به پروازدرامده است سلامی به بلندای اسمان و به زلال و خلوص چشمه ساران سلامی به لطافت گرمای بهاری سلامی همچو بوی خوش اشنایی سلامی بر خواسته از دل و نشسته بر دل